Działka budowlana - usługowa Banino

Działka (Pod zabudowę wielorodzinną) na sprzedaż
900 000 PLN
Drukuj ofertę
  • Typ nieruchomości: Działka
  • Powierzchnia : 2 000 m2
  • Typ transakcji : sprzedaż
  • Lokalizacja : Banino
  • Numer oferty : 342816
  • Cena za m2 : 450 PLN

Na Sprzedaż działka o powierzchni 2000m2 w  Baninie.
Działka budowlana wielorodzinna + usługowa.

Grunt jest objęty MPZP
Bez Obciążeń !


ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

1) Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej;

a) dopuszcza się występowanie na terenie działki samodzielnie jednej z funkcji,

b) dopuszcza się usługi z zakresu: zdrowia, oświaty, administracji, handlu detalicznego, gastronomii, turystyki,

c) dopuszcza się lokalizację zbiorników retencyjnych,

d) dopuszcza się rekreacyjne wykorzystanie terenu typu plac zabaw, siłownia na powietrzu itp

e) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w § 18 uchwały,

f) dopuszcza się wydzielenie dojazdów do działek na zasadach określonych w § 13 ust. 3 uchwały;

g) dopuszcza się wyłącznie zabudowę usługową nieuciążliwą;

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: - w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej oznaczonej jako KDZ, - w odległości 6 m od linii rozgraniczających dróg publicznych oznaczonych jako KDD, zgodnie załącznikiem graficznym,

b) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej,

c) wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0, maksymalny 0,70,

d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 30% powierzchni działki budowlanej,

e) forma zabudowy: - dla zabudowy usługowej: dopuszcza się w formie budynków wolnostojących lub lokali użytkowych w budynkach o funkcji mieszkaniowej, wbudowanych lub zespolonych z budynkiem mieszkalnym - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: wolnostojąca lub bliźniacza, - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: nie ustala się,

f) dla zabudowy bliźniaczej ustala się następujące zasady: - dopuszcza się jeden lokal mieszkalny na segment, maksymalnie dwa segmenty ze sobą graniczące, - odległość między budynkami w zabudowie bliźniaczej składającymi się z dwóch segmentów nie może być mniejsza niż 10 m;

g) wysokość zabudowy:

- dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i usługowych: nie więcej niż 15,00 m (do 3 kondygnacji nadziemnych),

- dla budynków mieszkaniowych jednorodzinnych i mieszkaniowo-usługowych: nie więcej niż 9,00 m (do 2 kondygnacji nadziemnych), - dla budynków garażowych i gospodarczych: nie więcej niż 6,00 m

h) poziom posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m mierzony od średniej rzędnej terenu wokół budynku,

i) szerokość elewacji frontowej: - dla budynku w zabudowie wolnostojącej nie więcej niż 22 m, - dla budynku w zabudowie bliźniaczej, dla jednego segmentu nie więcej niż 11 m, - dla pozostałych budynków - dowolna,

j) geometria dachu: - dla zabudowy wielorodzinnej lub usługowej - dowolny - dla zabudowy jednorodzinnej i mieszkalno-usługowej - dach dwuspadowy lub wielospadowy, o jednakowym kącie nachylenia głównej połaci dachowej od 25o do 45o, dopuszcza się dachy naczółkowe, lukarny i wykusze; dla zabudowy usługowej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy płaskie i kącie nachylenia od 10o do 45o, - dopuszcza się zachowanie i remont dachów o parametrach niezgodnych z ustaleniami planu istniejących w dniu uchwalenia planu,

k) zasady podziału: dla zabudowy wolnostojącej nie mniej niż 800,0 m2, dla zabudowy bliźniaczej nie mniej niż 400,0 m2, dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej i mieszkalno-usługowej nie mniej niż 1000m2,

l) zasady lokalizacji zabudowy przy granicy działki:

- wyklucza się lokalizację nowych budynków w zabudowie wolnostojącej bezpośrednio przy granicy działki budowlanej,

- dopuszcza się lokalizację budynków w zabudowie bliźniaczej bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, z zachowaniem zasad ustalonych w § 13 ust. 2 pkt 6 i 7;

- dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych i wiat o powierzchni do 25 m2 bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki,


Możliwość zakupienia działki o mniejszych parametrach.

Zapraszamy na prezentacje nieruchomości w Terenie.