Gdańsk Jasień ziemia na sprzedaż ul. Źródlana

Działka (Mieszkaniowa) na sprzedaż
8 540 350 PLN
Drukuj ofertę
  • Typ nieruchomości: Działka
  • Powierzchnia : 24 401 m2
  • Typ transakcji : sprzedaż
  • Lokalizacja : Gdańsk Jasień
  • Numer oferty : 895357
  • Cena za m2 : 350 PLN

Na sprzedaż 24 401 m działki budowlanej umiejscowionej w Gdańsku - Jasień przy ulicy Źródlanej.

OBJĘTA UCHWAŁĄ NR L/1474/18RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 marca 2018 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku.

Ze względu na formę zabudowa może być m.in.:
a) wolnostojąca,
b) bliźniacza,
c) szeregowa i łańcuchowa,
d) grupowa (dywanowa, tarasowa),
e) pierzejowa,
f) pierzejowa ciągła,
g) zwarta zabudowa śródmiejska.

Nieruchomość objęta planem jako MN21 czyli tereny zabudowy ekstensywnej :

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w odległości6,0 m od południowej granicy terenu (wzdłuż projektowanej ulicy dojazdowej 027-KD80), południowo - zachodniej granicy terenu (wzdłuż projektowanej ulicy dojazdowej 026-KD80) i po granicy zieleni do utrzymania lub wprowadzenia, o której mowa w ust. 11 pkt 2 oraz po zachodniej granicy zieleni do utrzymania lub wprowadzenia, o której mowa w § 26 ust. 11 pkt 2
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją:
a) minimalna: dowolna
b) maksymalna: 20%;
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej objętej inwestycją: 70%;
4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją:
a) minimalna: 0,
b) maksymalna: 1,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,5;
5) wysokość zabudowy:a) wysokość budynków w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
minimalna: dowolna, maksymalna: 13 m;
b) wysokość obiektów budowlanych niebędących budynkami: dowolna, z zastrzeżeniem § 4 ust.3;
6) inne gabaryty i parametry zabudowy: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 3;
7) formy zabudowy: wolnostojące;
8) kształt dachu: stromy.8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie dotyczy.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa:
a) od projektowanej ulicy dojazdowej 026-KD80,
b) od projektowanej ulicy dojazdowej 027-KD80;
2) miejsca do parkowania samochodów osobowych i rowerów do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją, zgodnie z §5 uchwały;
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem ust. 14;
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego,z zastrzeżeniem ust. 18 pkt 2;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub nisko emisyjnych źródeł lokalnych;
9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się,w tym planowana infrastruktura odwadniająca w korytarzu infrastruktury technicznej, o którym mowa w ust. 18 pkt 1.Zapraszam na prezentację nieruchomości!


Ubezpieczenie OC zawodowe biura.
"Wszystkie przedstawione powyżej informacje dotyczące nieruchomości oraz wskazane ceny mają jedynie charakter informacyjny (poglądowy) i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego"